Termes i condicions

El titular de www.doncicleto.com i dels seus continguts és Don Cicleto,S.L. (en endavant DON CICLETO). L’ accés a www.doncicleto.com i a qualsevol dels seus subdominis és voluntari i atribueix a qui accedeix la condició d’ usuari. DON CICLETO es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions, les presents i futures versions de les quals estaran en tot moment accessibles a través d’aquesta web. Com a usuari et compromets a fer un ús adequat dels serveis i continguts que ofereix aquesta pàgina web.

Registre i alta d’ usuaris en alguns serveis
Alguns dels nostres serveis o funcionalitats poden necessitar el registre i alta com a usuari, sol·licitant-te per a això algunes dades. Aquest registre s’ ha de dur a terme de manera personal i directa. Com a usuari ets responsable de facilitar informació actual, veraç i lícita; també ets responsable dels possibles danys i perjudicis provocats a DON CICLETO derivats de l’incompliment d’aquesta obligació.
Dret d’ exclusió
DON CICLETO es reserva el dret a retirar, restringir i/o denegar l’accés a la plataforma, sense previ avís, a aquells usuaris que infringeixin el que aquí s’ha disposat, o per raons de seguretat de la mateixa empresa, la seva infraestructura o els seus serveis.

Cost del servei
L’accés tant a la pàgina web de Don Cicleto com a la seva interfície d’usuari (WebApp o APP) és gratuït, sense perjudici que els que siguin de pagament seran degudament informats d’acord amb les diferents modalitats de comptes oferts. El cost, la forma de pagament, i altres qüestions econòmiques relacionades amb els serveis de pagament vindran detallats en les condicions específiques d’ aquests.

Enllaços
El senyor Cicleto no assumeix cap responsabilitat pels continguts d’altres llocs web o comunicacions electròniques de tercers que puguin adreçar enllaços cap a aquesta web, o fer referència al servei prestat, amb informació que pugui induir els usuaris a errors respecte als serveis de DON CICLETO.
Propietat intel·lectual, drets d’imatge
Els textos, dibuixos, imatges, fotografies i qualsevol element audiovisual que apareixen a la pàgina www.doncicleto.com o bé són titularitat exclusiva de DON CICLETO o bé han estat objecte de l’ oportuna cessió de drets per part dels titulars per emprar-los. Sens perjudici dels permisos previstos en el paràgraf següent, en cap cas es podrà entendre que el simple accés i la navegació de l’usuari per la web o l’ús dels serveis impliquin una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de DON CICLETO o dels tercers titulars dels drets. A DON CICLETO li correspon l’ exclusiu exercici dels drets d’ explotació del web i els seus continguts i, en especial, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. EL SENYOR CICLETO és titular dels drets de propietat industrial sobre els signes distintius inclosos en aquesta plataforma i en els documents que conté, o compta amb la deguda llicència per a l’ ús d’ aquells signes distintius titularitat de tercers. En cas de voler fer-ne algun ús has de posar-te en contacte amb nosaltres.

Privacitat
Les condicions de privacitat es troben regulades en la política de privacitat, permanentment accessible a través de la web, així com en les condicions específiques que has d’acceptar quan se’t demanen dades des de la web.

Garanties i responsabilitats
DON CILETO treballa amb els mitjans tècnics i humans necessaris per mantenir la pàgina web operativa en tot moment. No obstant això, Don Cicleto no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, o la prestació ininterrompuda del servei.
Finalització del servei, eliminació dels continguts
DON CICLETO es reserva el dret a modificar, suspendre o cancel·lar els continguts i serveis prestats a través d’aquesta web en qualsevol moment.

Llei aplicable i jurisdicció
Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola i qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se sobre la seva aplicació, compliment o interpretació, es resoldran per l’ acceptació expressa d’ ambdues parts davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.

Política de cancel·lacions i devolucions
La cancel·lació de la contractació del servei de subscripció mensual de Don Cicleto es podrà realitzar en qualsevol moment durant el període del mes contractat a través del seu perfil. Aquesta acció anul·la la renovació automàtica del servei el dia posterior a la data de finalització de la contractació d’aquest servei, conservant la reserva de la plaça assignada i accés a ella fins al moment de la renovació on aquesta plaça serà desassignada. La cancel·lació de la contractació no comporta cap cost.
En cas de fallada a l’ hora de realitzar el cobrament automàtic a causa de fons insuficients, targeta caducada, etc. La contractació podrà ser cancel·lada automàticament.
Si l’ usuari o beneficiari de la reserva de pagament per ús no es presentés al pàrquing, un cop iniciada la reserva, no podrà reclamar el reemborsament complet o parcial de la compra efectuada.

Si la baixa en ambdós serveis no es processa adequadament, causada per problemes tècnics el responsable dels quals sigui El senyor Cicleto, l’ empresa haurà d’ abonar aquest cobrament.
Les nostres dades:
DON CICLETO S.L.
CIF B87258786
Carrer BAILÉN 7
28280 L’ESCORIAL
Tlf 744 400 546
hola@doncicleto.com

Utilització del servei
L’usuari tindrà accés als aparcaments del servei Don Cicleto mitjançant la contractació dels mateixos. Cada nou ús del servei suposa l’ acceptació de les normes establertes.
El procediment per estacionar una bicicleta a l’ aparcament del mòdul corresponent és el que es descriu a continuació:

 • L’usuari haurà d’accedir al pàrquing seguint les recomanacions subministrades en la fitxa dels pàrquings i espais amics de la bicicleta.
 • La bicicleta ha d’ estar identificada quan es faciliti per part de Don Cicleto una targeta per a això.
 • L’ usuari destinarà el mòdul únicament i exclusivament a l’ aparcament de la bicicleta degudament registrada en el sistema.
 • Per registrar la bicicleta, s’ utilitzarà el següent formulari: https://www.web.doncicleto.com/registra-tu-bici
 • Dins de l’ aparcament queda totalment prohibit guardar qualsevol cosa diferent de la bicicleta registrada.
 • Seguidament, aparcarà la bicicleta i la candarà degudament utilitzant el seu propi candau. L’ usuari serà responsable, en tot cas, que la bicicleta quedi degudament candada.
 • Un cop finalitzat l’ ús de l’ aparcament, l’ usuari resta obligat a comprovar el perfecte estat de tots els elements de l’ aparcament i comunicar al servei en cas d’ avaria.
 • Un cop guardada la bicicleta, l’ usuari té dret a fer ús de l’ aparcament segons l’ estipulat en el tipus d’ abonament contractat. En els períodes d’ ús que excedeixin d’ aquest termini, s’ aplicaran les tarifes o sancions corresponents descrites en el present contracte.
 • No es poden llogar o utilitzar amb finalitats comercials qualssevol dels elements que componen el servei Don Cicleto com targetes, mòduls d’ aparcament, web, etc.
 • En casos de força major, per necessitats del servei o circumstàncies imprevistes, l’ empresa queda autoritzada a, personalment o a través del personal que estimi necessari, obrir o traslladar el mòdul ocupat per l’ usuari. En aquests casos Don Cicleto es compromet a informar l’usuari del nou emplaçament on es guarda la bicicleta, perquè aquest pugui continuar fent ús del servei pel temps que li resti. En qualsevol cas l’usuari haurà de col·laborar de forma diligent en el trasllat de la seva bicicleta si fos necessari a petició d’un supervisor o del personal assignat per Don Cicleto.
 • Les comunicacions amb l’ usuari es realitzaran mitjançant el mail aportat.


Horaris i Tarifes
Els horaris i tarifes seran els que es trobin vigents en cada moment i publicats a la pàgina Web del servei o a les seves aplicacions (WebApp/APP). Atesa la necessitat de preservar l’ ús a la resta d’ usuaris del sistema, i independentment de la penalització econòmica abans descrita, l’ usuari que no respecti els horaris establerts en el contracte, autoritza el gestor del servei a retirar la seva bicicleta, i dipositar-la en el lloc que a l’ efecte li comunicarà Don Cicleto. En aquests casos, l’ usuari haurà de fer front a les despeses de trasllat i del cost del dipòsit, d’ acord amb les tarifes que a l’ efecte tingui publicades Don Cicleto. Si per a la retirada de la bicicleta fos necessari trencar el o els candaus, o cables, Don Cicleto no es fa responsable de la seva restitució.
Per causes justificades, El senyor Cicleto es reserva el dret a canviar l’ horari d’ utilització del servei, el temps d’ obertura de les estacions i la posició dels mòduls, sense previ avís, encara que es faran els esforços raonables per comunicar-ho amb la suficient antelació. El sistema, o una estació en concret, pot ser molt utilitzada o estar ocupada indegudament i no és possible garantir sempre la disponibilitat d’ espai per aparcar la bicicleta. L’ empresa no reemborsarà cap import, en cas que no es puguin utilitzar tots o algun dels pàrquings o espais amics de la bici en els quals s’ ofereix el servei.

Supervisors del servei
Els supervisors del servei seran personal autoritzat o assignat per l’ empresa a l’ efecte, i seran els encarregats d’ assegurar un control de l’ ús dels aparcaments.
Seran pertanyents bé als pàrquings o espais amics de la bici o bé personal propi de Don Cicleto o extern contractat a tal efecte. L’ usuari declara expressament que coneix i accepta la figura del supervisor del servei. L’usuari col·laborarà amb els supervisors.
El personal de Don Cicleto, contractistes i agents no tenen autoritat per fer excepcions individuals o modificació d’ aquests termes i condicions. Per qüestions de manteniment o neteja d’ un aparcament els supervisors del servei o personal de Don Cicleto podran accedir a un aparcament ocupat, i en cas necessari reubicar, durant el temps d’ execució de les tasques, la bicicleta estacionada en un altre aparcament disponible de la mateixa estació. A sol·licitud d’un supervisor o personal de Don Cicleto l’usuari ha de facilitar targeta d’usuaris, nom, adreça o detalls dels seus aparcaments en el sistema. El supervisors del servei no duran a terme cap tasca de vigilància en relació amb les bicicletes ni amb cap dels béns dipositats als pàrquings o als espais amics de la bicicleta.

Declaració responsable
L’usuari declara ser major d’edat, conèixer i acceptar la normativa vigent sobre trànsit i conducció de vehicles i les normes d’utilització de bicicletes i de convivència amb vianants i resta de vehicles en els municipis corresponents.

Danys i Assegurança
Tot i que el prestador del servei ha dedicat un gran esforç i cura per garantir la seguretat dels aparcaments, el present contracte no implica per part del prestador del servei el deure de vigilància i custòdia de les bicicletes guardades en els mòduls del servei Don Cicleto. En concordança, la utilització del servei Don Cicleto per part de l’ usuari serà pel seu compte i risc. El prestador del servei es farà càrrec de tots els danys o perduda de bicicleta que siguin de la seva responsabilitat. El senyor Cicleto declara que té subscrita una pòlissa d’assegurança companyia AXA cobrint la responsabilitat civil i el robatori de la bicicleta fins a un cost de 1000€ per bici, la bicicleta assegurada ha d’estar donada d’alta en el perfil de l’usuari i en cas de robatori és obligatori fer la denúncia a la comissaria de policia a les 48h, i tenir la factura o tiquet de la mateixa.

Obligacions de l’ usuari
L’ usuari es compromet, en cada ocasió en què utilitzi el servei de Don Cicleto a:

 1. Fer ús del servei i tots els seus components amb màxima diligència.
 2. No cedir l’ ús, per cap concepte, a terceres persones ni familiars.
 3. Utilitzar l’ aparcament, exclusivament, amb les bicicletes registrades de cada usuari, conforme a l’ establert en aquest document.
 4. Comunicar a l’Oficina d’Informació al client via correu electrònic (hola@doncicleto.com) qualsevol avaria o dany que tingués algun aparcament, assenyalant el lloc i condicions en què es troba.
 5. L’usuari, des del moment en què deixa la seva bicicleta, i fins a la retirada de la mateixa, respondrà personalment de la seva bona utilització i conservació.
 6. A la retirada de la bicicleta, garantir que l’aparcament queda en bon estat.
 7. A la restitució de la targeta d’ usuari quan fos requerit per a això. Es comunicarà al Sr. Cicleto la pèrdua, robatori o deteriorament de la targeta d’ abonament, assumint la responsabilitat de la seva utilització fins al moment de la seva comunicació.
 8. Lliurar la targeta d’ usuari als supervisors, personal autoritzat o assignat a l’ efecte o autoritats que així li ho requereixin. Facilitar-los, nom, adreça o detalls dels seus aparcaments en el sistema.
 9. Obrir l’ aparcament als supervisors, personal autoritzat o assignat a l’ efecte o autoritats, en cas que aquestes, en l’ exercici de les seves funcions, els ho requereixin.
 10. Comunicar les modificacions que es puguin produir en relació amb les dades de domiciliació i pagament.
 11. Assegurar que totes les dades facilitades al servei són certes.
 12. Utilitzar segons les indicacions i condicions particulars de cada aparcament indicades a la pàgina web.


Responsabilitat per incompliment
L’ incompliment de qualsevol de les obligacions assumides per l’ usuari podrà donar lloc al que l’ Empresa declari la BAIXA temporal o permanent de l’ usuari del servei, i en conseqüència del sistema informàtic de contractació.
Sense perjudici d’ això, l’ usuari declara que coneix i accepta que l’ incompliment de les obligacions de l’ usuari donarà lloc també a l’ aplicació de les penalitzacions i recàrrecs vigents en el full de tarifes indicades en el present contracte. Així mateix, el prestador del servei podrà reclamar per la via judicial ordinària els danys i perjudicis que l’ usuari hagués ocasionat.
Per destrucció total o parcial, s’ haurà d’ entendre com qualsevol trencament o avaria que pateixin el pàrquing, els aparcaments per a bicicletes, o qualssevol objectes dipositats als pàrquings o a les zones amics de la bicicleta i no procedeixi de l’ ús ordinari dels mateixos.

Limitacions d’ ús

 • Es prohibeix a l’usuari prestar, llogar o cedir a tercers l’aparcament i / o la targeta d’usuari d’accés al servei Don Cicleto, així com qualsevol utilització dels aparcaments contrària al previst en el present contracte i en les disposicions legals vigents.
 • L’ usuari no podrà utilitzar els aparcaments en condicions inapropiades per a aquests.
 • No estarà permès aparcar objectes diferents a la bicicleta registrada. Es prohibeix el desmuntatge i / o manipulació parcial o total de l’aparcament.
 • Es prohibeix la utilització dels aparcaments per a usos comercials.
 • Es prohibeix expressament la utilització de la marca i / o el logotip Don Cicleto sense autorització pertinent. No es podrà pintar eslògans, aranyes, grafiti, dibuixos, pintades o similars sobre els mòduls de Don Cicleto.
 • Tots els serveis i drets que aquí no estiguin contemplats (rentat, reparacions majors, etc.) queden completament prohibits.


Quantia de les penalitzacions per mal ús del servei
El senyor Cicleto té davant qualsevol usuari, dret de retenció del vehicle en garantia del pagament del servei realitzat. L’usuari autoritza l’Empresa a dipositar la bicicleta a la via pública en cas de concórrer les següents circumstàncies expressades a l’article 6 de la llei reguladora del contracte d’aparcament de vehicles.
Infracció i quantia de la penalització

 • Sobrepassar el límit de temps a les places lliures 5€/dia
 • Sobrepassar el límit de temps en les places reservades 10€*/dia
 • Trasllat de bicicleta per motius d’ impagament i mal ús 50 €

L’usuari autoritza expressament l’Empresa per carregar les penalitzacions corresponents en el compte en què es troba domiciliat el pagament del servei.