Política de Privacitat

Avís legal i politica de privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que DON CICLETO S.L., amb domicili social a CARRER PEÑAFIEL 17, 28019, MADRID; amb número de CIF B87258786, és la titular de la pàgina http://www.doncicleto.com/ (en endavant la pàgina Web). De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD).

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Nom: DON CICLETO S.L.
CIF: B87258786
Adreça: CARRER BAILÉN 7, 28280 L’ ESCORIAL
Telèfon: 744 400 546
Correu Electrònic: hola@doncicleto.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Les seves dades personals només s’ utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Si vostè és usuari de la pàgina web, utilitzem les seves dades per a la gestió de dubtes, consultes o altres consultes sobre els nostres serveis.
 • Si és vostè potencial client o usuari:
  Per a la tramesa de pressupostos.
  Per a la tramesa de comunicacions i ofertes promocionals relacionades amb el servei.
 • Si és vostè client:
  Per a la gestió administrativa i fiscal.
  Gestió d’ aparcament, cobrament del servei.
  Per a la tramesa de comunicacions i ofertes promocionals relacionades amb el servei.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

 • Si vostè és usuari de la pàgina web (consultes, dubtes generals):
  Consentiment exprés de l’ usuari a través de la selecció de la casella check del registre on verifica el seu consentiment.
 • Si és potencial client:
  La base legal de la finalitat principal és l’ execució de mesures precontractuals.
 • Si és client:
  La base legal de la finalitat principal és l’ execució del contracte.
 • Per a tots els casos:
  La base legal de la finalitat d’enviament de comunicacions i ofertes promocionals és el consentiment exprés en el check de la nostra pàgina web.

Per quant temps conservaré les seves dades personals?

UN ANY les derivades de connexions realitzades per internet amb el nostre lloc web, correu electrònic i trucades telefòniques de veu.
En el cas que sigui sol·licitant les seves dades seran conservades fins després d’acabar les obligacions legals derivades.

Com heu obtingut les seves dades personals?
Les dades obtingudes no les ha proporcionat vostè.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?
Si és client, es podran comunicar a les administracions competents en la matèria.

Quina és la legitimació per a la comunicació de les seves dades personals?
Compliment d’ obligacions legals.


Quins són els seus drets quan em facilita les seves dades personals?
Qualsevol interessat podrà demanar l’ exercici dels següents drets:

 • Dret d’ accés: L’ interessat tindrà dret a obtenir confirmació de si s’ estan tractant o no dades personals que li concerneixen.
 • Dret de rectificació: L’ interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixen o incompletes.
 • Dret de supressió: L’ interessat tindrà dret a obtenir la supressió de les dades personals que li concerneixen quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d’ una altra manera.
 • Dret de limitació: Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, cas en el qual únicament les conservaria per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades: Per la qual cosa pot sol·licitar-nos que les seves dades personals automatitzades siguin cedides o transferides a qualsevol altra empresa que ens indiqui en un format estructurat, intel·ligible i automatitzat.
 • Dret de retirar el consentiment: Vostè tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada.
 • Dret d’ oposició: L’ interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades.

Com podrà exercitar aquests drets?
Posem a la seva disposició si ens ho demanen els formularis on podrà exercitar aquests drets. Podrà sol·licitar-nos al correu hola@doncicleto.com indicant-nos el dret que vol exercitar i li enviarem el formulari corresponent. L’ exercici dels drets s’ haurà de dur a terme mitjançant comunicació adreçada al correu electrònic hola@doncicleto.com o bé al domicili postal.

Qui pot exercitar els drets?
Els drets dels interessats són personalíssims, per tant, seran exercits pel titular de les dades acreditant degudament la seva identitat (per a això se li demanarà el DNI o equivalent).
També podrà exercir-se a través de representació legal, cas en el qual, a més del DNI de l’ interessat o equivalent, haurà d’ aportar-se DNI i document acreditatiu autèntic de la representació del tercer.

Quina serà la nostra obligació quan exercita algun dels drets?
El responsable del tractament haurà de contestar la sol·licitud que se li dirigeixi en tot cas, amb independència que figurin o no dades personals de l’afectat o interessat en els seus tractaments.
En el cas que la sol·licitud no reuneixi els requisits especificats, el responsable del fitxer haurà de sol·licitar-ne l’esmena.
El responsable de tractament respondrà a les sol·licituds en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l’interessat de qualsevol d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

Dret de reclamació a l’ autoritat de control
Vostè, podrà sol·licitar la tutela de drets que no hagin estat degudament atesos a l’Agència Espanyola de Protecció de dades. Bé a través de la seu electrònica del seu portal web ( www.agpd.es), o bé mitjançant escrit dirigit a la seva adreça postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

Quina informació recopilem?
En general, pot fer servir el Lloc Web sense facilitar cap informació de caràcter personal. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que aquestes poguessin causar.

Quines mesures adoptem per mantenir segura la seva informació?
Apliquem mesures tècniques i físiques raonables per protegir la informació que recollim a través del Lloc Web.
En aquest sentit, apliquem, unes mesures de seguretat bàsiques:

 • Control d’ accés físic.
 • Control d’ accés lògic.
 • Identificació i autenticació.
 • Protecció contra el codi danyós.
 • Protecció de les instal·lacions.
 • Còpies de seguretat.
 • Gestió d’ incidències.
 • Gestió i destrucció de suports.