Πολιτική απορρήτου

Νομική ειδοποίηση και πολιτική απορρήτου

Σύμφωνα με το νόμο 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών και το ηλεκτρονικό εμπόριο, σας ενημερώνουμε ότι η DON CICLETO S.L., με έδρα CALLE PEÑAFIEL 17, 28019, MADRID, με αριθμό φορολογικού μητρώου B87258786, είναι ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου http://www.doncicleto.com/ (εφεξής ο δικτυακός τόπος). Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής “ΓΚΠΔ”).

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;
Όνομα: DON CICLETO S.L.
ΑΡΙΘΜΌΣ ΦΠΑ: B87258786
Διεύθυνση: CALLE BAILÉN 7, 28280 EL ESCORIAL
Τηλέφωνο: 744 400 546
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hola@doncicleto.com

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Εάν είστε χρήστης του ιστότοπου, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τη διαχείριση αμφιβολιών, ερωτημάτων ή άλλων ερωτημάτων σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
 • Εάν είστε δυνητικός πελάτης ή χρήστης:
  Για την αποστολή εισαγωγικών.
  Για την αποστολή επικοινωνιών και διαφημιστικών προσφορών σχετικά με την υπηρεσία.
 • Εάν είστε πελάτης:
  Για τη διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση.
  Διαχείριση χώρων στάθμευσης, χρέωση της υπηρεσίας.
  Για την αποστολή επικοινωνιών και διαφημιστικών προσφορών σχετικά με την υπηρεσία.

Ποια είναι η νομιμοποίηση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

 • Εάν είστε χρήστης του ιστότοπου (ερωτήματα, γενικές ερωτήσεις):
  Ρητή συγκατάθεση του χρήστη μέσω της επιλογής του πλαισίου ελέγχου κατά την εγγραφή, όπου επαληθεύει τη συγκατάθεσή του.
 • Εάν είστε δυνητικός πελάτης:
  Η νομική βάση για τον κύριο σκοπό είναι η εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων.
 • Εάν είστε πελάτης:
  Η νομική βάση για τον κύριο σκοπό είναι η εκτέλεση της σύμβασης.
 • Για όλες τις περιπτώσεις:
  Η νομική βάση για την αποστολή επικοινωνιών και διαφημιστικών προσφορών είναι η ρητή συγκατάθεση στο ταμείο του ιστότοπού μας.

Πόσο καιρό θα διατηρώ τα προσωπικά σας δεδομένα;

ΕΝΑ ΕΤΟΣ από τις συνδέσεις στο διαδίκτυο για την ιστοσελίδα μας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις τηλεφωνικές κλήσεις.
Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση σε εμάς, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν από εμάς μέχρι τη λήξη των νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.

Πώς απέκτησα τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα δεδομένα που ελήφθησαν δεν παρασχέθηκαν από εσάς.

Σε ποιους αποδέκτες θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα;
Εάν πρόκειται για πελάτη, μπορεί να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες για το θέμα διοικήσεις.

Ποια είναι η νομιμοποίηση για την κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων;
Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.


Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μου παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει την άσκηση των ακόλουθων δικαιωμάτων:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση σχετικά με το αν υφίστανται ή όχι επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
 • Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, οπότε θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση ή την υπεράσπιση αξιώσεων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: με το οποίο μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα αυτοματοποιημένα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία μας υποδείξετε σε δομημένη, κατανοητή και αυτοματοποιημένη μορφή.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα;
Σας παρέχουμε, κατόπιν αιτήματος, τα έντυπα με τα οποία μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο hola@doncicleto.com αναφέροντας το δικαίωμα που επιθυμείτε να ασκήσετε και θα σας αποστείλουμε το αντίστοιχο έντυπο. Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων πρέπει να γίνεται μέσω ανακοίνωσης που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση hola@doncicleto.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση.

Ποιος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα;
Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων είναι πολύ προσωπικά, επομένως, θα ασκούνται από τον κάτοχο των δεδομένων, πιστοποιώντας δεόντως την ταυτότητά του (για το σκοπό αυτό, θα του ζητηθεί η ταυτότητά του ή κάτι αντίστοιχο).
Μπορεί επίσης να ασκηθεί μέσω νόμιμης εκπροσώπησης, οπότε, εκτός από το δελτίο ταυτότητας του ενδιαφερομένου ή ισοδύναμο, πρέπει να προσκομιστεί το δελτίο ταυτότητας και το δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί την εκπροσώπηση του τρίτου.

Ποια θα είναι η υποχρέωσή μας όταν ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα;
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να απαντήσει στο αίτημα που του απευθύνεται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν οι πράξεις επεξεργασίας του περιλαμβάνουν ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων ή του υποκειμένου των δεδομένων.
Σε περίπτωση που το αίτημα δεν πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητά τη διόρθωσή του.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαντά στα αιτήματα εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εάν είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για κάθε τέτοια παράταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης.

Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτικήαρχή
Μπορείτε να ζητήσετε την προστασία των δικαιωμάτων σας που δεν έχουν αντιμετωπιστεί δεόντως στην Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων (Agencia Española de Protección de Datos).
Είτε μέσω της ηλεκτρονικής έδρας της διαδικτυακής πύλης της ( www.agpd.es), είτε εγγράφως στην ταχυδρομική της διεύθυνση (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;
Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο χωρίς να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις και για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκαλέσουν οι δηλώσεις αυτές.

Ποια μέτρα λαμβάνουμε για να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς;
Λαμβάνουμε εύλογα τεχνικά και φυσικά μέτρα για την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω της Ιστοσελίδας.
Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε βασικά μέτρα ασφαλείας:

 • Έλεγχος φυσικής πρόσβασης.
 • Λογικός έλεγχος πρόσβασης.
 • Ταυτοποίηση και πιστοποίηση.
 • Προστασία από επιβλαβή κώδικα.
 • Προστασία των εγκαταστάσεων.
 • Εφεδρικά αντίγραφα.
 • Διαχείριση περιστατικών.
 • Διαχείριση και καταστροφή των μέσων ενημέρωσης.